Arbejdsmiljø og sikkerhed ved svejsning og termisk skæring

Varighed
1 dag
Type
AMU-kursus

Om kurset

Deltagerne har kendskab til relevante arbejdsmiljøpåvirkninger, sundhedsrisici og foranstaltninger ved svejsning og termisk skæring (plasmaskæring, laserskæring og flammeskæring), herunder kravene i Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1795 af 18. december 2015 om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer.

 

Deltagerne har teoretisk viden om arbejdsmiljømæssige forhold, regler og krav, der har betydning ved svejsning og termisk skæring samt slibning i tilknytning hertil, på følgende områder:

 

 1. Luftforurening ved svejsning, termisk skæring og slibning, herunder:
 •  Røg, støv og gasarter
 •  Forureningens art og mængde, afhængig af proces
 1. Sundhedsrisici ved luftforurening, herunder:
 •  Irritation af luftveje og hud
 •  Kronisk bronkitis
 •  Astma
 •  Manganisme
 •  Kræft
 •  Reproduktionsskader
 •  Allergi
 •  Grænseværdier
 •  Anmeldelse af arbejdsbetingede lidelser og skader
 1. Foranstaltninger til forureningsbekæmpelse, herunder:
 •  Regler for ventilation ¿ punkt-, proces- og rumventilation
 •  Udformning, brug og vedligeholdelse af punkt- og procesudsugning
 •  Substitution
 •  Regler for brug af åndedrætsværn
 1. Optisk stråling, herunder:
 •  Risici for skader på øjne og hud
 •  Personlige værnemidler i form af øjenværn, handsker m.v.
 1. Personlige værnemidler - generelt
 •  Øjenværn
 •  Høreværn
 •  Brug af åndedrætsværn
 •  Handsker
 •  Skødeskind
 •  Beskyttelsesærmer
 •  Beskyttelsesfodtøj
 1. El sikkerhed, herunder:
 •  El-risici ved svejsning samt plasma- og laserskæring
 •  Regler for svejseudstyr samt plasma- og laserskæreanlæg
 1. Særlige arbejdspladsforanstaltninger, herunder:
 •  Kræftbekendtgørelsens krav til arbejdspladsforanstaltninger ¿ herunder afgrænsning og mærkning med skilte samt ryge- og spiseforhold
 •  Forholdsregler ved arbejde i lukkede rum
 •  Sidemandseffekt
 •  Opbevaring af personlige værnemidler
 •  Sikkerhedsorganisationen i virksomheden

 

I forbindelse med punkt 3, 5 og 7 skal der indgå demonstration

 

Hvad kan du efter at have fulgt dette kursus?

Jobmuligheder og videre uddannelse:

Uddannelsesbeviset giver mulighed for at varetage jobfunktioner i virksomheder/organisationer, som beskæftiger faglærte og/eller ufaglærte medarbejdere inden for det jobområde, arbejdsmarkedsuddannelsen retter sig imod, og som er beskrevet i uddannelsens centralt godkendte handlingsorienterede mål. Personer, som har dette uddannelsesbevis, har på en række områder mulighed for at få beviset anerkendt ved optagelse på en erhvervsuddannelse (merit). I bekendtgørelsen for erhvervsuddannelserne findes der nærmere bestemmelser om merit.

 

 

Målgruppe

Faglærte og ufaglærte der har eller søger beskæftigelse inden for jordbruget.

Særlige adgangskrav til kurset

Ingen.

Kursusnummer

44530

Kost og logi

For beskæftigede, selvstændige eller ledige med ret til seks ugers selvvalgt kursus med mere end 120 km. samlet, daglig skolevej, vil der normalt være mulighed for indkvartering på skolen.

læs mere