Praktisk information til elever på JU Århus

Hvornår begynder timen? Kører skolebussen i dag? Hvordan lyder fraværsreglerne? Og hvordan får jeg et login til skolens netværk?
Herunder kan du læse nærmere om befordring, merit, røgfri skole, se skolebussens køreplan og læse eksamensregler og klagevejledning. Og du er altid velkommen til at kontakte elevadministrationen på tlf. nr. 87 47 57 00, hvis der er noget, du er i tvivl om.

Befordring

Hvis du går på grundforløbet og bor på skolehjemmet, refunderer skolen dine udgifter til transport, hvis du endnu ikke har en læreplads.

Du kan få dækket dine udgifter til transport i forbindelse med weekender, påske- og juleferie, samt når skoleopholdet begynder og slutter. Du kan ikke få befordringsgodtgørelse for weekender, hvor du bliver på skolen.

Husk at gemme billetter
Det er skolen, der udbetaler befordringsgodtgørelse til dig. For at få refunderet transportudgifter, skal du udfylde et befordringsskema og vedlægge billetter, klippekort eller udskrift fra Rejsekortet hver femte uge. Det er derfor vigtigt, at du gemmer alle dine billetter, da det er dem, vi udregner godtgørelsen efter.

Regler for godtgørelse
Du kan ikke få befordringsgodtgørelse, hvis du modtager uddannelsesydelse (ikke SU), dagpenge, orlov eller anden støtte. Du skal benytte billigste offentlige transportmiddel.

Befordringsskema


Hvis du har en læreplads
Hvis du allerede har en læreplads, når du begynder på grundforløbet, skal du ikke bruge skemaet her på siden. I løbet af den første uge på skolen vil du få udleveret det befordringsskema, du kan bruge.

Godskrivning/Merit

Du kan søge om godskrivning og fritagelse for undervisning på JU Århus, hvis du i forvejen opfylder betingelserne herunder.

Elever, som har aflagt prøve i faget og ved prøven har opnået mindst 02 i prøvekarakter eller mindst 02 i afsluttende standpunktskarakter på fagets niveau eller højere niveau, kan ansøge om godskrivning jvf. bekendtgørelse om erhvervsuddannelser.

Særlige tilfælde

Hvis faglæreren efter konkret vurdering skønner, at elevens niveau i faget er tilfredstillende, selvom eleven ikke opfylder ovenstående betingelser, kan faglæreren indstille til uddannelseslederen, at eleven fritages for undervisning og prøve.

Der kan ikke opnås fritagelse for undervisning i fag, hvor der i den gældende undervisningsplan står beskrevet fagintegration med et eller flere andre fag.

Ansøgning

Du søger om godskrivning og fritagelse ved at udfylde og indsende ansøgningsskemaet, du finder her. Ansøgning og relevante bilag skal afleveres senest 14 dage efter skoleperiodens begyndelse. Det er din faglærer, der kan hjælpe dig med ansøgningen.

Du skal følge undervisningen, indtil der foreligger svar på din ansøgning.

Hvis du ønsker at klage over godskrivningsafgørelser, skal det ske til Jordbrugets UddannelsesCenter Århus.


Fraværsregler

Du skal følge undervisningen i overensstemmelse med de fraværsregler, der er for uddannelsen eller kurset, samt skolens eksamens- og prøvereglement.

Der er mødepligt, og du skal deltage aktivt og velforberedt.
Der kan fra undervisers side være planlagt virtuel undervisning. Er dette tilfældet, skal dit kamera være tændt, medmindre andet er aftalt med underviseren. Du skal selv være aktivt deltagende i undervisningen. Hvis undervisningen er planlagt til at være virtuel og du fx ”kommer for sent” eller ”ikke har forstået opgaven”, skal du kontakte din underviser via mail, Studie+ eller på anden måde for at få hjælp.

Dine undervisere registrerer dagligt, om du er til stede i undervisningen.
Syge- og raskmeldings procedurer er ens uanset fysisk/virtuel undervisning.


Ved for højt fravær vil der i første omgang blive fulgt op med fraværssamtaler (påmindelse, påtale og advarsel), der skal afdække årsagerne til fravær og forsøge at forebygge fremtidigt fravær. Et vedvarende højt fravær kan i yderste konsekvens medføre udmeldelse eller krav om at skulle tage skoleperioden, modulet eller kurset helt eller delvist om.

Røgfri skole

Jordbrugets UddannelsesCenter Århus indfører røgfri skole pr. 31. juli 2021.

Røgfri skole er en del af en tobakshandleplan, som regeringen og et flertal af folketingets partier i 2019 blev enige om for at få færre unge til at begynde at ryge. Formålet er samtidig at sikre et godt lærings-, trivsels- og arbejdsmiljø for alle elever, kursister, besøgende og medarbejdere på skolen.

Røgfri skole betyder, at elever, kursister, medarbejdere og besøgende ikke må anvende tobaksrelaterede produkter på skolens matrikel. I skole- og arbejdstiden dvs. som hovedregel kl. 8.00 - 16.00, må man heller ikke anvende tobaksrelaterede produkter uden for skolens område. Man må således hverken ryge, dampe eller snuse i skole- og arbejdstiden.

Røgfri skole inkluderer alle typer tobak, herunder cigaretter, e-cigaretter, tyggetobak, snus, tobaksfri snus, opvarmet tobak og lignende.

Læs den fulde rygepolitik hér.

Skolen har tre rygestopvejledere tilknyttet, som står til rådighed, såfremt du ønsker at trappe ned eller helt stoppe. Kontakt en af skolens tre rygestop vejledere for yderligere oplysninger:

Skolebus

Der kører skolebus mellem Beder og Bredballegård hver morgen og hver eftermiddag. Bussen er gratis for elever.

Køreplan for skolebussen mellem Beder og Bredballegård

  Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
Fra Beder
(ved flagstangen) 
08:00 08:00 08:00 08:00 08:00
Fra Bredballegård 15:35 13:50 15:35 15:35 11:40

 

 

 

 

 

Eksamensreglement EUD

Eksamensreglementet skal sikre at prøver i erhvervsuddannelserne på Jordbrugets UddannelsesCenter Århus gennemføres i overensstemmelse med centralt fastsatte gældende regler og skolens egne interne regler.

Du finder eksamensreglerne her

Klagevejledning for EUD

Hvis du vil klage over skolens afgørelse vedrørende en erhvervsuddannelse, skal du sende klagen til skolen.

Læs klagevejledning for EUD på JU