Vision og værdier

Jordbrugets UddannelsesCenter Århus vil være den foretrukne uddannelsesinstitution inden for hele det grønne område. Vores mission er, med udgangspunkt i praksisnær og praksisorienteret læring og kompetenceudvikling, at uddanne til erhvervsudøvelse for jordbrugserhvervene i Danmark og internationalt.

Vision

Visionen for Jordbrugets UddannelsesCenter Århus er formuleret i følgende seks punkter:

 • JU Århus er erhvervets foretrukne uddannelsesinstitution for erhvervsuddannelse, erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse inden for hele det grønne område

 • JU Århus uddanner medarbejdere til jordbruget i bred forstand til varetagelse af alle aspekter af virksomhedsudøvelse inden for aktuelle erhverv og brancheområder

 • JU Århus er aktiv i udvikling og ajourføring af nye uddannelser i samarbejde med de uddannelsespolitiske aktører

 • JU Århus er kendt for ved uddannelse og andre aktiviteter til stadighed at sikre udvikling af såvel faglighed som menneskelige kvaliteter på et højt niveau

 • JU Århus er synonym med høj kvalitet på alle skolens områder i forhold til undervisning, service, drift og arbejdsforhold for de ansatte

 • JU Århus deltager i internationale aktiviteter inden for undervisning, udveksling og netværksdannelse

Værdigrundlag

På JU Århus har vi 7 definerede værdier. Vores værdigrundlag skal sikre den gode oplevelse for uddannelsessøgende, kunder, samarbejdspartnere og medarbejdere.

 1. Vi overholder eksisterende regler og indgåede aftaler, Vi har så få regler som muligt, og vi bruger først og fremmest vores sunde fornuft og respekten for andre i det daglige arbejde

 2. Vi er miljøbevidste i vores handlinger og arbejder med bæredygtige løsninger

 3. Samarbejdet med kunder blandt medarbejderne og uddannelsessøgende er fordomsfrit og udviser tolerance og indlevelsesevne med respekt for den enkeltes integritet og forudsætninger. Vi lærer af dialogen med kunder, samarbejdspartnere og kolleger, og vi samarbejder på tværs af skolens organisation

 4. Vi forstår og interesserer os for, hvordan egne arbejdsopgaver passer ind i helheden i JU Århus' mission og vision. Dette sikres ved en høj tilgængelighed af information, blandt andet om strategier og handlingsplaner. Den enkelte søger selv den information, han eller hun har brug for

 5. Vi tager selv ansvaret for at udvikle vores faglighed og for at planlægge og gennemføre vores arbejdsopgaver inden for givne rammer, og vi er åbne over for at afprøve nye ideer og løsningsforslag

 6. Ansvarlighed mindsker bureaukratiet, fordi medarbejderne udøver selvkontrol, og derfor bruger JU Århus mindst mulig tid på kontrol

 7. Vi taler ordentligt til, med og om hinanden.

Pædagogisk og didaktisk grundlag

Skolen medvirker til at dække samfundets behov for uddannelse til alle. Unge bliver gennem deres uddannelsesforløb og praksisnær undervisning motiveret til uddannelse og opnår grundlag for videreuddannelse.

De værdier, JU repræsenterer og bygger på, skal sikre ”den gode oplevelse” for de uddannelsessøgende.

Det handler om frihed og sund fornuft, respekt og samarbejde, forståelse og engagement, samt ansvarlighed og faglighed.

Det pædagogiske og didaktiske grundlag bygger på en praksisnær, differentieret og helhedsorienteret undervisning.

Det betyder, at alle elever og kursister, der søger en jordbrugsuddannelse på JU:

 • skal motiveres til at udvikle sig både fagligt og personligt

 • skal opleve, at undervisningen gennemføres i tæt samarbejde med brancherne således, at de bliver bedst muligt rustet til at fungere i erhvervslivet i fremtiden

 • skal tilbydes kvalificeret og objektiv information og vejledning om uddannelsesmuligheder, kurser og andre tiltag, der kan bidrage til at udvikle dem fagligt og personligt

 • møder servicemindede, engagerede og kompetente lærere og andre medarbejdere, som på en respektfuld måde udfordrer og inspirerer dem til at vokse og udvikle sig fagligt og personligt

 • møder lærere, der er bevidste om miljø og bæredygtig udvikling inden for det grønne område

 • oplever praksisnære uddannelsesforløb og en meget praktisk orienteret undervisning.

Pædagogisk målsætning

Det er JU’s pædagogiske mål at bidrage til elevens, den studerendes eller kursistens fortsatte uddannelse og udvikling, så den enkelte:

 1. bliver fagligt dygtig

 2. får lyst og vilje til fortsat faglig udvikling og læring

 3. selvstændigt og sammen med andre kan udvikle sig fagligt og menneskeligt

 4. kan planlægge, strukturere og udføre en opgave

 5. tør vedkende sig og begrunde sine faglige og personlige værdier, holdninger og normer

 6. videreudvikler sin identitet som demokratisk samfundsborger med respekt for andre mennesker og med international forståelse og udsyn.

Uddybning af de seks punkter

 1. Fagligt dygtig. At blive fagligt dygtig betyder, at vi vil hjælpe dig til at opbygge så megen viden og så mange færdigheder, at du kan fungere i et job straks efter den afsluttende eksamen eller det afsluttede kursus.

 2. Lyst og vilje til faglig udvikling og læring. At få lyst og vilje til fortsat faglig udvikling og læring betyder, at vi vil udvikle din forståelse af, at der altid er mere at lære inden for dit fag.

 3. Faglig og menneskelig udvikling: At udvikle sig fagligt og menneskeligt, både selvstændigt og sammen med andre, betyder, at vi vil vise dig, hvordan du til stadighed kan ajourføre din viden og din evne til at arbejde sammen med og omgås andre mennesker.

 4. Planlægning og struktur. At kunne planlægge, strukturere og udføre en opgave betyder, at vi vil træne dig i at holde flere bolde i luften på én gang, være systematisk og prioritere din tid.

 5. Personlig og faglig vedkendelse. At turde vedkende sig og begrunde sine faglige og personlige værdier, holdninger og normer betyder, at vi støtter dig i at have en selvstændig og velbegrundet mening – og i at stå ved den over for andre.

 6. Videreudvikle identitet. At videreudvikle din identitet som demokratisk samfundsborger med respekt for andre mennesker og med international forståelse og udsyn betyder, at vi vil bidrage til dit kendskab til og forståelse af andre mennesker og grupper – både i og uden for Danmark.

JU´s Pædagogiske målsætning i praksis

JU’s pædagogiske målsætning betyder i praksis, at du i alle fagområder, på alle uddannelser og kurser vil møde:

 • En differentieret undervisning, der giver plads til forskelligheder, og som imødekommer den enkeltes forudsætninger

 • En undervisning, der udfordrer og støtter alle slags elever, studerende og kursister i deres videre udvikling – fagligt såvel som personligt
 • Varierende undervisningsformer, hvor elever, studerende og kursister og lærere sammen tager ansvar for læring
 • Undervisningsformer, der som hovedregel vil tage udgangspunkt i elevers, studerendes og kursisters aktiviteter

 • Varierende undervisningsmaterialer, praktiske eller i form af relevant faglitteratur ‐ evt. på fremmedsprog
 • Forventninger fra dine lærere og medstuderende om at være velforberedt, aktivt deltagende og engageret – fagligt såvel som socialt
 • Engagerede lærere, der med udgangspunkt i et højt fagligt og pædagogisk niveau, løbende ajourføring og den enkelte elev, studerende eller kursists behov samarbejder om at nå de fælles mål for uddannelserne og kurserne
 • Krav om kvalitet i alle forhold, der har med uddannelsen at gøre.

Sociale klausuler

På Jordbrugets UddannelsesCenter Århus gør vi brug af sociale klausuler i forbindelse med udbud. Her på siden kan du se skolens relevante udbud.

 

Udbud af skolehjemsbyggeri 2021

I byggeriet af elevboligerne stiller bygherrerne krav til totalentreprenøren om, at der som minimum etableres 2 lærepladser. 

De sociale klausuler er gældende i hele udførelsesfasen, forudsat at bygherrerne under hele perioden er i stand til at frembringe kvalificerede kandidater fra boligområderne og forestå matchet mellem arbejdstager og ‐giver. Det påhviler totalentreprenøren at formidle de sociale klausuler til underentreprenører og motivere dem til at anvende lokal arbejdskraft og etablere lærepladser. 

 

 

Nyheder

Uddannelser
08-05-2024
Kurs mod grøn innovation på ny camp
Et nyt initiativ, som er muliggjort gennem støtte fra ”Grøn iværksætterpulje til ungdomsuddannelser 2023” og som er udført i samarbejde med række virksomheder.
Generelt
01-05-2024
Nye campusfaciliteter med grøn rambla snart på vej
Med nye tidssvarende faciliteter, ønsker vi at skabe et inspirerende campusområde, hvor byggeriet og de omkringliggende grønne arealer går op i en højere enhed.
Navne
22-04-2024
Magnus og Nikolaj har vundet DM i Skills
De to nye danmarksmestre Magnus Franch Hald og Nikolaj Dalsgaard Bohfeldt, gav den alt, hvad de havde. De leverede et imponerende stykke håndværk med deres haveanlæg.

Begivenheder

JU SOMMERCAMP 2024
01-07-2024
Du kan fx blive bedste venner med en ged, prøve at malke en ko, holde en slange, sove med dyrene, makke i vores store maskiner og endda testkøre dem, hvis du har traktorkørekort.